دوره اول

معلمان معارف متوسطه اول

نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
ابوذر رضاسلطانی پیام های آسمان هفتم و هشتم کلیک
       
حمید وارسیان پیام های آسمان نهم کلیک
 

دوره دوم

معلمان معارف متوسطه دوم

نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
حمید وارسیان دین و زندگی دهم کلیک
صدری دین و زندگی یازدهم و پیش دانشگاهی کلیک