معرفی پودمان فلزکاری در فعالیت‌های کارگاهی دانش‌آموزان

دانش آموزان پایه نهم در نوبت دوم سال تحصیلی 96-95، فعالیت برجسته کاری بر روی فلز مس را انجام دادند.
الگوریتم فرایند اجرای آن در دیاگرام مقابل مشاهده می‌شود.

تصاویر کارگاه‌های دبیرستان صلحا