ساختار دبيرستان صلحا  
 
     
 
ساير كادر آموزشي دبيرستان صلحا  
 
نام مسئوليت رزومه تصوير نام مسئوليت رزومه تصوير
علي محمدبيگي نظامت دوره اول كليك  پوریا فیاض نکو فوق برنامه دوره اول   کلیک  ​
حامد مسكوب معلم راهنماي پايه هفتم كليك امير بهي زاد مشرف
معلم راهنماي پايه
پیش دانشگاهی
كليك
حمید خلوصي معلم راهنماي پايه نهم كليك محمدصادق ثبات معلم راهنماي پايه یازدهم كليك
جواد آقامحمدي دستیار معلم راهنمای هشتم كليك ناصر ملكوتي نظامت دوره دوم كليك
سيدعلي مرتضوي معلم راهنمای پایه هشتم كليك محمد طاهري يكتا
مسئول پويش و پروژه
كليك
سيد پيام ناطقي
معلم راهنمای پایه دهم
كليك حسين وارسيان
كتابخانه و سمعي بصري
دوره اول
كليك
محمدتقي رستمي انتشارات دوره اول كليك احمد آقامحمدي انتشارات دوره دوم كليك
حميد پورجعفري كانون زبان كليك آرش آقابابايي رايانه و فن‌آوري اطلاعات كليك
علي پيروزروان دستيار آموزش كليك محمد آشور دستيار معلم راهنماي نهم كليك
هادي فرهمندزاد دستيار معلم راهنماي هفتم كليك علیرضا محمدزاده دستيار معلم راهنماي دهم كليك  
محمد علي نقدي
دستيار معلم راهنماي
پیش دانشگاهی
كليك احسان سمیعی دستيار معلم راهنماي یازدهم كليك  
 
     
 
معرفي كادر دبيرستان صلحا  
نام
مسئوليت رزومه تصوير
سيدحسين ميرهادي
مدير مجتمع و
مدير فرهنگي
كليك
مرتضی حاج‌عبدالعلي مديرعامل و مدير مالي كليك
خسرو داودي
مدير دبيرستان
دوره يك و دو
كليك
منصور محمدي
معاون آموزشي
دوره يك
كليك
سید امیرعلی صدرنیا
معاون آموزشي
دوره دو
کلیک
محمد نيرو
معاون پژوهشی
دوره دو
كليك
 
     
 
كادر اجرايي دبيرستان صلحا  
نام مسئوليت رزومه تصوير
حميد وفانژاد معاون اجرايي کلیک
محمود جعفري روابط عمومي كليك