نام
مسئولیت تصویر مدارک و سوابق  تحصیلی
محمدحسین صفایی
معلم راهنمای پایه دهم
مسئول فوق برنامه دوره دوم
 
سید مجتبی هاشمی معلم راهنمای پایه یازدهم و دوازدهم
کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
معلم راهنما در مدارس مفیدو فرهنگ به مدت 13 سال
 دبیر درس عربی و کنکور در مقطع دبیرستان دوره دوم