نام
مسئولیت تصویر مدارک و سوابق  تحصیلی
سید امیرعلی صدرنیا معلم راهنمای پایه دهم
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
تدریس و معلم راهنما طی 27 سال در مدارس مختلف
سید مجتبی هاشمی معلم راهنمای پایه یازدهم و دوازدهم
کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
معلم راهنما در مدارس مفیدو فرهنگ به مدت 13 سال
 دبیر درس عربی و کنکور در مقطع دبیرستان دوره دوم