نام
مسئولیت تصویر مدارک و سوابق  تحصیلی
محمدحسین صفایی
معلم راهنمای پایه دهم
مسئول فوق برنامه دوره دوم
فارغ التحصیل رشته ادبیات و علوم انسانی
کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه تهران
معلم راهنمای دبیرستان فرهنگ
دبیر دروس ادبیات، ادبیات تخصصی علوم انسانی
نگارش و کارگاه های نویسندگی و شعر
 
سید مجتبی هاشمی معلم راهنمای پایه یازدهم و دوازدهم
کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
معلم راهنما در مدارس مفیدو فرهنگ به مدت 13 سال
 دبیر درس عربی و کنکور در مقطع دبیرستان دوره دوم