بسترسازی پاسخ به نیازها و شکوفایی استعدادها

اگر قرار باشد مدرسه عامل شكوفایی استعدادها و توانایی دانش‌آموزان و رافع نیازها و متوجه به علائق دانش‌آموزان باشد، آیا ظرف برنامه درسی رسمی آموزش و پرورش متمركز ما، گنجایش چنین مظروفی را دارد؟ آیا برنامه‌های تدوین شده و محتوای تولید شده یكسان در كشور، پاسخ‌گوی شایسته برای تمام دانش‌آموزان با تفاوت‌های عدیده و گسترده هست؟
پرواضح است كه در این مقوله خلائی اساسی حاكم است و مدارس دوراندیش و ممتاز باید خود آستین بالا زده و كمر همت ببندند و با در قالب فوق برنامه‌هایی چنین كاستی‌ای را مرتفع نمایند. 
این نقیصه تا حدودی در دبیرستان صلحا، با كلاس‌های انتخابی در قالب پویش، پروژه و همچنین کلاس های تکمیلی رفع شده است.

تبیین بخشی از آموزش تکمیلی دبیرستان صلحا

فیلم ذیل، بخشی از نشست مدیران كانون مدارس اسلامی واحد شمال تهران در  بهمن 1393 است که در دبیرستان صلحا برگزار شده بود. در این فیلم، معاون آموزشی دبیرستان در مورد آموزش تکمیلی مدرسه توضیح داده اند.