معرفی مرکز علوم انسانی

باسمه‌تعالی

ن/ والقَلَمِ وَ مایَسطُروُنَ
یکی از ملزومات جدّی دنیای معاصر، نیاز به تربیت و حضور متخصّصان و اندیشمندانی در حوزه‌های گونا‌گون علوم‌انسانی‌ست که به‌عنوان راهبران جوامع مطمح‌نظر آنان هستند.
بر اساس همین نگاه و توجّه بیش‌تر‌ی که در سالیان اخیر به رشته‌ی علوم‌انسانی شده، نوع برخورد و توجّه به این رشته، به‌کلّی دستخوش تغییر شده و حاصل این تغییر نگرش، حضور دانش‌آموزان بااستعداد و قوی از رشته‌های دیگر به این رشته هستیم.
دبیرستان صُلَحا نیز در جهت آماده‌سازی و تربیت آینده‌سازانی آگاه و صاحب‌نظر در رشته‌های مختلف علوم‌انسانی، پا به‌ عرصه‌ی آموزش نهاده و از دو سال پیش، اقدام به راه‌اندازی رشته‌ی ادبیات و علوم‌انسانی نموده و با بهره‌گیری از کادر آموزشی متخصّص و مجرّب و با سعی بلیغ در زمینه‌ی تربیت نسل آینده‌ی کشور، به میدان آمده‌است.
بنابراین از دانش‌آموزان باانگیزه و علاقه‌مندی که تمایل دارند در این رشته تحصیل کنند، دعوت به‌عمل می‌آید در تاریخ‌های مشخّص‌شده، اقدام‌های مقتضی نمایند.