دوره اول

معلمان زیست شناسی متوسطه اول

نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
حمید مقدسی زیست شناسی هفتم کلیک
حمید مقدسی زیست شناسی هشتم کلیک
حمید مقدسی زیست شناسی نهم کلیک
 

دوره دوم

معلمان زیست شناسی متوسطه دوم

نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
بهزاد عظیمی زیست شناسی دهم کلیک
اسبقی زیست شناسی یازدهم کلیک
اربابیان زیست شناسی دوازدهم کلیک