معلمان فیزیک متوسطه اول  
نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
هادی فرهمندزاد فیزیک هفتم کلیک
حسین فاطمی مقدم فیزیک هشتم کلیک
مجید محسنی فیزیک نهم کلیک
     
 
معلمان فیزیک متوسطه دوم  
نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
مجید محسنی فیزیک دهم کلیک
حاتمی فیزیک یازدهم کلیک
جهان بزرگی فیزیک دوازدهم کلیک