معلمان فیزیک متوسطه اول  
نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
حسین فاطمی مقدم فیزیک هفتم کلیک
محمد طاهری یکتا فیزیک هشتم کلیک
مجید محسنی فیزیک نهم کلیک
     
 
معلمان فیزیک متوسطه دوم  
نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
مجید محسنی فیزیک دهم کلیک
حاتمی فیزیک یازدهم کلیک
غضنفری فیزیک دوازدهم کلیک