دوره اول

معلمان فیزیک متوسطه اول

نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
هادی فرهمندزاد فیزیک هفتم کلیک
حسین فاطمی مقدم فیزیک هشتم کلیک
مجید محسنی فیزیک نهم کلیک

دوره دوم

معلمان فیزیک متوسطه دوم

نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
مجید محسنی فیزیک دهم کلیک
حاتمی فیزیک یازدهم کلیک
جهان بزرگی فیزیک دوازدهم کلیک