گزیده‌ای از ملاک های ارزشیابی برخی از دروس متوسطه اول  
     
 
گزیده‌ای از ملاک های ارزشیابی گزیده ای از دروس متوسطه دوم