تقویم آموزشی و فرهنگی هر یک از پایه‌ها به صورت تجمیع‌شده و در قالب یک دفترچه از ابتدای سال تحصیلی در اختیار دانش‌آموزان و والدین ایشان قرار می‌گیرد و تا انتهای سال بر اساس آن، تمامی برنامه‌های مدرسه به پیش می‌رود.
جهت مشاهده تقویم مزبور کلیک نمایید.