دوره اول

معلمان اجتماعی متوسطه اول

 
نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
باباخانی مطالعات اجتماعی هفتم، هشتم و نهم کلیک
 

دوره دوم

معلمان جغرافیا و تاریخ متوسطه دوم

نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
ملک عباسی جغرافیای دهم کلیک  
اعظم پور تاریخ یازدهم کلیک