معلمان اجتماعی متوسطه اول  
 
نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
باباخانی مطالعات اجتماعی هفتم، هشتم و نهم کلیک
 
     
 
معلمان جغرافیا و تاریخ متوسطه دوم  
نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
ملک عباسی جغرافیای دهم کلیک  
اعظم پور تاریخ یازدهم کلیک