معلمان ادبیات متوسطه اول  
نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
حامد مسکوب فارسی، املا و انشا هفتم کلیک
محمدحسن کاوسی املا هشتم و نهم کلیک  
محمدرضا ارکان فارسی و انشا هشتم کلیک  
علی داودی فارسی و انشا نهم کلیک
       
 
     
 
معلمان ادبیات متوسطه دوم  
نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
شجاعی فارسی دهم کلیک  
فکوری فارسی یازدهم کلیک
فکوری زبان فارسی یازدهم کلیک  
امیر بهی زاد فارسی پیش دانشگاهی کلیک