دوره اول

معلمان ادبیات متوسطه اول

نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
حامد مسکوب فارسی، املا و انشا هفتم کلیک
محمدحسن کاوسی املا هشتم و نهم کلیک  
محمدرضا ارکان فارسی و انشا هشتم کلیک  
علی داودی فارسی و انشا نهم کلیک
       
 

دوره دوم

معلمان ادبیات متوسطه دوم

نام و نام خانوادگی نام درس رزومه تصویر
صدر نیا فارسی دهم کلیک
بهی زاد فارسی یازدهم کلیک
فکوری زبان فارسی یازدهم کلیک
شجاعی فارسی پیش دانشگاهی کلیک