پرسش نامه


مشخصات اعضای گروه تلگرامی

همکار گرامی سلام

این فرم به منظور ایجاد بانک اطلاعات اعضای گروه آموزش پژوهی صلحا ایجاد شده است. بر اساس اطلاعات واصله، ضمن شناسایی ظرفیت های موجود در گروه، مدعوین نشست ها و همایش های حضوری دعوت خواهند شد. همچنین زمینه ایجاد گروه های تخصصی و همکاری های احتمالی آتی فراهم خواهد شد.

 

مدیر گروه آموزش پژوهی صلحا دکتر محمد نیرو


برای تکمیل فرم اینجا را کلیک کنید.