قدر لحظه ها

 

  ویژه برنامه قدر لحظه ها-ماه مبارک رمضان:     

    در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه قدر لحظه ها توسط کارگروه فرهنگی دبیرستان صلحا تهیه شد و در ایام قرنطینه      برای دانش آموزان بارگزاری شد.در این صفحه برنامه قدر لحظه ها به تفکیک سال  قرار داده شده است.

رمضان 1442(1400-1399)

 

رمضان 1441(1399-1398)